poniedziałek, 26 marca 2012

BRAK OC - kara UFG !      Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją powołaną do sprawowania kontroli nad obowiązkowymi umowami ubezpieczenia, nakładaniem sankcji w przypadku stwierdzenia niespełnienia obowiązku zawarcia umowy oraz wypłaty świadczeń odszkodowawczych poszkodowanym z  tytułu OC obowiązkowe, wówczas, gdy sprawca szkody nie zawarł umowy ubezpieczenia.
Ze statystyk UFG wynika, że po polskich drogach porusza się około 200 tys. pojazdów nieubezpieczonych w zakresie odpowiedzialności cywilnej  (OC) posiadacza pojazdu. Jest to wynik świadomego unikania wnoszenia opłaty, a czasami przeoczenie wynikające z niezrozumienia aktualnych przepisów.


Od 1 stycznia 2017 r. stawki kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC) wynoszą:*dla pojazdów osobowych
do 3 dni – 800 zł 
od 4 do 14 dni – 2000 zł
powyżej 14 dni – 4 000 zł
* dla pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów 
do 3 dni – 1 200 zł
od 4 do 14 dni – 3 000 zł
powyżej 14 dni – 6 000 zł

*dla pozostałych pojazdów 
do 3 dni – 130 zł
od 4 do 14 dni – 330 
powyżej 14 dni – 670 złźródło Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

__________
Od 1 stycznia 2015 r. stawki kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC) wynoszą:


*dla pojazdów osobowych
do 3 dni – 700 zł 
od 4 do 14 dni – 1 750
powyżej 14 dni – 3 500 zł
* dla pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów 
do 3 dni – 1 050 zł
od 4 do 14 dni – 2 625 zł
powyżej 14 dni – 5 250 zł
*dla pozostałych pojazdów 
do 3 dni – 117 zł
od 4 do 14 dni – 292 
powyżej 14 dni – 583 zł


______________
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. stawki kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC) wynosiły:*dla pojazdów osobowych
do 3 dni – 670 zł
od 4 do 14 dni – 1 680 zł
powyżej 14 dni – 3 360 zł
* dla pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów 
do 3 dni – 1 010 zł
od 4 do 14 dni – 2520 zł
powyżej 14 dni – 5 040 zł
*dla pozostałych pojazdów 
do 3 dni – 110 zł
od 4 do 14 dni – 280 zł
powyżej 14 dni – 560 zł


Nie ma co liczyć, że kara ominie właściciela pojazdu, ponieważ z roku na rok rośnie liczba kar nakładanych przez UFG - w 2013 nastąpił aż o 70 % .Kara , to nie jedyna restrykcja UFG.
Jeśli nieubezpieczonym pojazdem zostanie spowodowana szkoda, to poszkodowani otrzymają odszkodowanie za zniszczone mienie i utracone zdrowie z UFG, ale UFG wystąpi do sprawcy z regresem ubezpieczeniowym o zwrot WSZYSTKICH wypłaconych pieniędzy, włącznie z rentą dla dzieci z powodu śmierci rodziców. .

***

       W ostatnich latach w UFG trwały intensywne prace nad stworzeniem funkcjonalnego systemu informatycznego, który obsługuje dziś całkiem szczegółową bazę danych o pojazdach i ich właścicielach, zawieranych umowach OC, szkodach i ich sprawcach. System ten śledzi zarówno obrót pojazdami jak tez przepływ polis pomiędzy ubezpieczycielami.

Wprowadzane od 12 lutego 2012r. zmiany w regulacjach prawnych dotyczących umów OC nakładają na zakłady ubezpieczeń obowiązki, które między innymi zmuszą znaczną rzeszę ”zapominalskich” właścicieli pojazdów do tzw. automatycznego wznowienia polisy OC.
Według znowelizowanych przepisów ustawy ubezpieczeniach obowiązkowych, wszyscy właściciel pojazdów, którzy nie zgłosili się do wznowienia polisy przed jej zakończeniem i jednocześnie nie wypowiedzieli opłaconych w całości dotychczasowych polis, otrzymają od dotychczasowego ubezpieczyciela polisę na kolejny rok w trybie automatycznego wznowienia, w terminie do 14 dni od daty zakończenia poprzedniej polisy. Polisa dostarczana jest pocztą do domu.

Warto tutaj podkreślić, że polisy te są wystawiane przez zakłady ubezpieczeń z płatnością jednorazową, – podczas gdy zawierając umowę z wyprzedzeniem klient ma dostęp do ratalnego systemu opłacania składki. Jednocześnie Zakłady ubezpieczeń zobowiązane są w terminie 14 dni przekazać do UFG informacje o każdej zawartej umowie OC.
Obowiązek spoczywa również na posiadaczach pojazdów, którzy w przypadku zbycia pojazdu są ZOBOWIĄZANI do pisemnego zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o przeniesieniu własności wraz z podaniem danych nabywcy pojazdu, w terminie do 14 dni od sprzedaży lub darowizny.
Nowe procedury wynikające bezpośrednio ze zmian zapisów ustawy ubezpieczeniowej w zdecydowany sposób ułatwią UFG wyodrębnienie pojazdów, dla których nie został dopełniony obowiązek ubezpieczenia, a w konsekwencji nakładanie dotkliwych kar finansowych na właścicieli. Miejmy nadzieję, że wreszcie liczba nieubezpieczonych pojazdów zacznie znikać z naszych dróg. 

***

______________________


PONIŻEJ STAWKI KAR  UFG 2013


*dla pojazdów osobowych
do 3 dni – 640 zł
od 4 do 14 dni – 1 600 zł
powyżej 14 dni – 3 200 zł
* dla pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów
do 3 dni – 960 zł
od 4 do 14 dni – 2400 zł
powyżej 14 dni – 4800 zł
*dla pozostałych pojazdów
do 3 dni – 110 zł
od 4 do 14 dni – 270 zł
powyżej 14 dni – 530 zł

¤ ¤ ¤ ¤  
________________
REKLAMA:
Ubezpieczenia Legionowo - OC, AC, Mieszkania, Domy, Podróże, Firmy, OC działalności
_________________________________________ KARY UFG 2012
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. obowiązywały stawki kar, których odniesieniem jest najniższa płaca w kwocie 1500 zł, a wysokość kary zależy również od okresu braku ubezpieczenia.

1. Kara dla pojazdów osobowych za brak ubezpieczenia OC wynosi:
*do 3 dni – 600 zł
*od 4 do 14 dni – 1 500 zł
*powyżej 14 dni – 3 000 zł / 2 x najniższa płaca

2. Kara dla pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów za brak ubezpieczenia OC wynosi:
*do 3 dni – 900zł
*od 4 do 14 dni – 2250 zł
*powyżej 14 dni – 4500 zł / 3 X najniższa płaca

3. Kara dla pozostałych pojazdów za brak ubezpieczenia OC wynosi:
*do 3 dni – 100 zł
*od 4 do 14 dni – 250 zł
*powyżej 14 dni – 500 zł / 1/3 najniższej płacy
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz